JUAN – J. Szałański spółka jawna realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0022/16 pt. „Wdrożenie innowacyjnego produktu w „JUAN – J.SZAŁAŃSKI” spółka jawna” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Cel projektu:

  • wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu opartego na autorskich rozwiązaniach – unikalnych na rynku krajowym tj. nowego blatu roboczego wewnętrznego
  • wdrożenie nowej designerskiej linii frontów meblowych oraz
  • wdrożenie automatyzacji linii produkcji frontów meblowych

Planowane efekty: poprawa konkurencyjności firmy firmy JUAN – J. Szałański spółka jawna dzięki wzrostowi możliwości produkcyjnych w wyniku zastosowanych innowacji procesowych i produktowych.

Wartość projektu: 2 599 983,67

Wkład Funduszy Europejskich: 1 056 903,93